Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ชื่อโครงการ :

ผู้ดูแล :
คุณธนพล เผ่าทองจีน

รายละเอียด :
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

เบอร์โทรศัพท์ :
02-323-3638-41

ชื่อโครงการ :

ผู้ดูแล :
คุณสหรัถ ผุดผ่อง

รายละเอียด :
181 ม.7 ถ. สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทรศัพท์ :
0-2707-8323-8

ชื่อโครงการ :

ผู้ดูแล :
คุณจิดาภา ศรีสุข

รายละเอียด :
222 ม. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทรศัพท์ :
02-707-9085-8

ชื่อโครงการ :

ผู้ดูแล :
คุณนวพรรษ พฤทธิพงษ์

รายละเอียด :
ที่อยู่โครงการ 109 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

เบอร์โทรศัพท์ :
081-3526626

ชื่อโครงการ :

ผู้ดูแล :
คุณยุพา นันทะราช

รายละเอียด :
88 ม.1  ถ.บางนา-ตราด กม.57  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี&n...

เบอร์โทรศัพท์ :
038-465114-5

ชื่อโครงการ :

ผู้ดูแล :
คุณโชคชัย หออัษฎาวุธ

รายละเอียด :
100 ม.3 ต. บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เบอร์โทรศัพท์ :
038-345-935-9

ชื่อโครงการ :

ผู้ดูแล :
คุณศรีนวล เล็กน้อย

รายละเอียด :
26/1 หมู่ 2 ถนนเจษฎาวิถี-โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรศัพท์ :
034-870-201-2, ...

ชื่อโครงการ :

ผู้ดูแล :
คุณขนิษฐา เกียรติคุณรักษา

รายละเอียด :
ถ. บางนา-ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี 20160

เบอร์โทรศัพท์ :
038-156570-2