เจตนารมณ์ของ เจริญสิน แอสเสท ยังมั่นคงอยู่ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และกำลังก้าวข้าม...สู่ทศวรรษใหม่แห่งระบบที่อยู่อาศัย
ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะพัฒนาสู่สังคมที่เพียบพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับโลก ด้วยสาธารณูปโภคพร้อมสรรพ ระบบไอที ทันสมัย
และแน่นอน.....คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ที่เปี่ยมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ด้วยนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมให้รับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่เอื้ออำนวยความ
สะดวกให้กับชุมชนผู้อยู่อาศัยให้พร้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นโรงพยาบาล โฮมสเตย์คุณภาพ ศูนย์สุขภาพและสปา กอล์ฟคลับ
ไปจนถึงระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบไวไฟ-อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ

และในอย่างก้าวปีที่ 21 เจริญสิน แอสเสท ได้วางแผนที่จะสร้างสรรค์โครงการคอมเพลกซ์ขนาดใหญ่ที่พร้อมสรรพด้วยศูนย์การค้า
ชั้นนำ โรงแรมมีระดับ และ ออฟฟิศสำนักงานล้ำสมัย และที่สำคัญเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญสินทั้งหมด ด้วยเล็ง
เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในบริเวณถนนบางนา-ตราดที่มีแนวโน้มของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นถนนหลักในการเดิน
ทางสู่ภาคตะวันออก ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจระดับนานาชาติใช้เป็นฐานในการผลิตและส่งออกมากที่สุดของประเทศ