ความสำเร็จของกลุ่มเจริญสินสะท้อนแนวความคิดใหม่ของการบริหารธุรกิจร่วม
สมัย ซึ่งสร้างศักยภาพที่ทรงพลังของความสมัครสมานในรูปแบบของธุรกิจ
ครอบครัว จากความเป็นผู้นำของท่านประธานกลุ่มเจริญสินซึ่งเป็นผู้นำที่เพียบ
พร้อมด้วยประสบการณ์จากกานทำงานแบบ “ติดดิน”พร้อมๆ กับพี่น้องทุกคน
พัฒนาจนเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเหนื่อยยากและเสียสละเพื่อ
ความสำเร็จคงเป็นการทำงานแบบเป็นทีมโดยเปิดกว้างรับฟังและติด สินใจ
แก้ปัญหาร่วมกันนี้เอง ที่ทำให้กลุ่มเจริญสินสามารถสร้างกลยุทธ์โดยผสม
ผสานความเชี่ยวชาญของมืออาชีพฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ และผลักดันให้
ธุรกิจของกลุ่มเจริญสินก้าวไปข้างหน้าอย่างน่าทึ่ง

ในปัจจุบันคลื่นลูกใหม่รุ่นหลานของกลุ่มเจริญสินกำลังสั่งสมประสบการณ์ทาง
ธุรกิจเพื่อเตรียมตัวรับช่วงต่อโดยยึดถือปรัชญาการทำงานจากท่านประธาน และ
ทีมงานรุ่นบุกเบิก พร้อมๆกับเรียนรู้กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่จะมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมเพื่อผลักดันให้กลุ่มเจริญสินก้าวหน้า
ต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดและด้วยการปณิธานในการทำงานที่สอดคล้องลงตัว
กับวิถีแห่งโลกและความมั่นคงของสังคมนี้เองจะทำให้กลุ่มเจริญมีความพร้อม
ด้วยแผนกกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม
ไทยตลอดไป


นับเป็นวาระแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อเจริญสิน แอสเสท ก้าวมาครบปีที่ 20
ด้วยความก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรังสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ กับประชาชนในสังคม

ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกระดับชั้นสมควรที่จะได้รับคุณภาพชีวิตที่เท่า เทียมกัน โดยเฉพาะทางด้านที่อยู่อาศัยซึ่งนับเป็นปัจจัยในอันดับต้นๆ ของ การมีชีวิตอยู่ในสังคมเมือง

เจตนารมณ์นี้ ถือกำเนิดมาตั้งแต่วินาทีแรกของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจของเจริญสิน แอสเสท จนถึงวันนี้ เจตนารมณ์ของเรายังคงมั่นคงมุ่งมั่นไม่เคยเปลี่ยนแปลง อาณาจักรของเจริญสิน แอสเสท จึงก้าวไกลออกไปเรื่อย ๆ เพื่อสร้างสังคม ที่อยู่อาศัยคุณภาพให้กับชุมชนหลากหลาย และกำลังกระจายออกไปสู่ภาค อย่างทั่วถึงในอนาคต

ด้วยประสิทธิภาพของทีมงานที่ลงลึกถึงใจผู้อยู่อาศัย เอาใจใส่ในการบริการ และยึดมั่นในความซื่อตรง ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมสะท้อนความภูมิใจในผลงานที่ทุก คนได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ด้วยปรัชญา 4 ประการของ กลุ่มเจริญสิน นั่นคือ ความซื่อสัตว์ ความอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความสามัคคี ซึ่งนับเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของเรามาจนทุกวันนี้