มาโนช วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ
มานิต  วงษ์เจริญสิน
กรรมการบริหาร
วิวัฒน์  วงษ์เจริญสิน
กรรมการบริหาร
นุชนภา วงษ์เจริญสิน
กรรมการบริหาร
เฉลิมพล  ทองไพฑูรย์
กรรมการบริหาร
นพพันธป์  เมืองโคตร
กรรมการ
พ.ต.อ.ประเวศน์  มูลประมุข
กรรมการ
รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์
กรรมการ
มงคล  เหล่าวรพงศ์
กรรมการ