ความสำเร็จของกลุ่มเจริญสินสะท้อนแนวความคิดใหม่ของการบริหารธุรกิจร่วมสมัย ซึ่งสร้าง
ศักยภาพที่ทรงพลังของความสมัครสมานในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว จากความเป็นผู้นำ
ของท่านประธานกลุ่มเจริญสินซึ่งเป็นผู้นำที่เพียบ พร้อมด้วยประสบการณ์จากการทำงาน
แบบ “ติดดิน”พร้อมๆ กับพี่น้องทุกคนพัฒนาจนเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเหนื่อย
ยากและเสียสละเพื่อความสำเร็จคงเป็นการทำงานแบบเป็นทีมโดยเปิดกว้างรับฟังและตัด
สินใจแก้ปัญหาร่วมกันนี้เอง ที่ทำให้กลุ่มเจริญสินสามารถสร้างกลยุทธ์โดยผสมผสานความ
เชี่ยวชาญของมืออาชีพฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ และผลักดันให้ธุรกิจของกลุ่มเจริญสิน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างน่าทึ่ง

ในปัจจุบันคลื่นลูกใหม่รุ่นหลานของกลุ่มเจริญสินกำลังสั่งสมประสบการณ์ทางธุรกิจเพื่อเตรียม
ตัวรับช่วงต่อโดยยึดถือปรัชญาการทำงานจากท่านประธาน และทีมงานรุ่นบุกเบิกพร้อมๆกับ
เรียนรู้กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่จะมีผลกระทบต่อ ผลประกอบการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมเพื่อ
ผลักดันให้กลุ่มเจริญสินก้าวหน้าต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดและด้วยการปณิธานในการทำงาน
ที่สอดคล้องลงตัวกับวิถีแห่งโลกและความมั่นคงของสังคมนี้เองจะทำให้กลุ่มเจริญมีความพร้อม
ด้วยแผนกกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมไทยตลอดไป